Etički kodeks

Na temelju odredbi Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Eko aleja (potpuni tekst od 9. listopada 2019.), direktor trgovačkog društva EKO ALEJA d.o.o., dana 30. prosinca 2021. godine, donio je

ETIČKI KODEKS
trgovačkog društva EKO ALEJA  d.o.o.

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Etičkim kodeksom trgovačkog društva Eko aleja d.o.o. utvrđuju se osnovna etička pravila ponašanja svih radnika u trgovačkom društvu EKO ALEJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Svrha Etičkog kodeksa je određivanje i promoviranje temeljnih moralnih vrijednosti u poslovnim odnosima unutar Društva i prema okruženju. Pod okruženjem se podrazumijevaju potrošači i korisnici usluga, poslovni partneri, institucije i vlasnici Društva.

Etički kodeks postavlja opća pravila ponašanja koja se često podrazumijevaju, ali se različito tumače čime stvara preduvjete za trajni razvoj organizacijske kulture, svijesti i zdravih odnosa.

Od neprocjenjive je važnosti da ovaj Etički kodeks bude osnovom svakodnevnog postupanja i da s njegovim usvajanjem započne afirmacija najviših moralnih principa u međusobnim odnosima i u ukupnom poslovanju Društva.

 

II. TEMELJNA ETIČKA NAČELA

 

Članak 2.

Temeljna načela etičkog ponašanja koja se promoviraju ovim Etičkim kodeksom su slijedeća:

 • Načelo povjerenja i kolegijalnosti,
 • Načelo poštivanja zakona i drugih propisa,
 • Načelo poštivanja integriteta i dostojanstva građana i radnika,
 • Načelo stručnosti i odgovornosti – profesionalnost u poslovanju,
 • Načelo timskog rada i profesionalne komunikacije,
 • Načelo uvažavanja potreba korisnika usluga i poslovnih partnera,
 • Načelo kreativnosti i inovativnosti – kvaliteta i izvrsnost u poslovanju,
 • Načelo izbjegavanja i prevencije sukoba interesa,
 • Načelo odgovornog upravljanja imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave,
 • Načelo povjerljivosti osobnih podataka i informacija u poslovanju,
 • Načelo izbjegavanja primanja i davanja darova,
 • Načelo nulte stope tolerancije na konzumiranje alkohola za vrijeme radnog vremena,
 • Načelo zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

 

III. PRIMJENA NAČELA ETIČKOG PONAŠANJA

 

Načelo povjerenja i kolegijalnosti

Članak 3.

Ponašanje radnika na radnom mjestu i izvan njega temelji se na uzajamnom povjerenju i uvažavanju, korektnosti i poštivanju osobnosti i dostojanstvu suradnika.

Direktor je dužan radnika osigurati i učiniti im dostupnim sve podatke, informacije i sredstva potrebna za kvalitetan rad te ih upoznati sa svim internim propisima, standardima i postupcima potrebnim za kvalitetno obavljanje poslova u skladu sa zakonskim okvirom.

 

Načelo poštivanja zakona i drugih propisa – zakonitost rada i poslovanja

Članak 4.

Svi radnici Društva dužni su pri obavljanju poslova pridržavati se zakona i drugih propisa, odredaba Etičkog kodeksa, općih akata Društva i Ugovora o radu te primjenjivati i provoditi najviše stručne, poslovne i etičke standarde i norme i na taj način osigurati zakonitost u radu i poslovanju sukladno poslovnom ugledu Društva.

Od radnika se očekuje profesionalno, proaktivno, savjesno i marljivo postupanje i zaštita interesa Društva.

Svako netočno prikazivanje činjenica, prikrivanje i zadržavanje podataka i informacija kojima bi radnici ostvarili korist za sebe ili drugoga ili štetili radu suradnika i interesima Društva strogo je zabranjeno.

 

Načelo poštivanja integriteta i dostojanstva građana i radnika

Članak 5.

Radnik je dužan u okviru svojih nadležnosti osigurati ostvarivanje prava, poštivanje integriteta i dostojanstva građana i drugih radnika bez diskriminacije ili povlašćivanja na bilo kojoj osnovi.

Svi radnici trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo.

Svim radnicima treba biti osigurano pravo na privatnost.

Radnik ima pravo na zaštitu od uznemiravanja, odnosno ponašanja koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva radnika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Radnik ima pravo na zaštitu od spolnog uznemiravanja, odnosno ponašanja koje predstavlja verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi.

 

Načelo stručnosti i odgovornosti – profesionalnost u poslovanju

Članak 6.

Od svih radnika očekuje se odgovorno, savjesno, profesionalno i etično ispunjavanje svih obveza prema suradnicima, korisnicima usluga i ostalim poslovnim subjektima.

Radnici trebaju izbjegavati bilo kakve aktivnosti koje mogu štetiti njihovoj struci, profesionalnosti i objektivnosti u radu te se suzdržavati od aktivnosti koje su suprotne interesima Društva.

Radnici su se dužni prema kolegama odnositi s poštovanjem, biti na raspolaganju korisnicima i ljubazno se ponašati prema njima, kao i prema svim ostalim osobama s kojima kontaktiraju prigodom obavljanja poslova.

 

Načelo timskog rada i profesionalne komunikacije

Članak 7.

Radnici su dužni razvijati kulturu timskog rada te kontinuirano međusobno horizontalno i vertikalno komunicirati. Komunikacija se treba zasnivati na međusobnom uvažavanju i profesionalnom odnosu.

Radnici su dužni u komunikaciji se suzdržavati od svakog oblika diskriminacije. U komunikaciji treba izbjegavati poticanje ili širenje glasina i ogovaranje te stvaranje negativne radne atmosfere.

 

Načelo uvažavanja potreba korisnika usluga i poslovnih partnera

Članak 8.

Odnosi s korisnicima usluga i poslovnim partnerima moraju se njegovati s najvišom razinom poštenja i pravednosti.

Odnos radnika prema korisnicima usluga i poslovnim partnerima mora se zasnivati na profesionalizmu, dostupnosti, ljubaznosti, ozbiljnosti, pouzdanosti i povjerljivosti.

Radnici su dužni postupati jednako prema svim građanima, korisnicima usluga i poslovnim partnerima bez diskriminacije ili povlašćivanja.

 

Načelo kreativnosti i inovativnosti – kvaliteta i izvrsnost u poslovanju

Članak 9.

U cilju povećanja poslovne izvrsnosti, efektivnosti i efikasnosti poslovanja posebno se motivira i nagrađuje kreativnost, inovativnost, zalaganje kao i poseban doprinos svakog radnika.

 

Načelo izbjegavanja i prevencije sukoba interesa

Članak 10.

Radnici su dužni biti lojalni Društvu i ne smiju sudjelovati u aktivnostima koje bi mogle dovesti do sukoba interesa.

Radnici su dužni izbjegavati svaki sukob interesa i po saznanju o mogućem postojanju istog odmah obavijestiti direktora i Etičko povjerenstvo.

O postojanju sukoba interesa u svakom pojedinom slučaju odlučuje direktor.

U slučaju postojanja sukoba interesa radnik će biti izuzet od odlučivanja u predmetu u kojemu nije neutralan i to na vlastiti zahtjev ili temeljem odluke direktora.

U cilju prevencije sukoba interesa radnik je dužan direktoru prijaviti činjenicu da on ili članovi njegove uže obitelji imaju poslovne odnose sa trgovačkim društvom Eko aleja d.o.o. Članovi uže obitelji u smislu ovog Etičkog kodeksa su: bračni i izvanbračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi.

 

Načelo odgovornog upravljanja imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave

Članak 11.

Radnici koji rade na poslovima upravljanja imovinom, financijskim poslovima i poslovima nabave dužni su pridržavati se i dodatnih etičkih načela prema specifičnim standardima struke.

Radnici koji rade na poslovima iz stavka 1. ovog članka dužni su izbjegavati sve pokušaje utjecanja na donošenje objektivnih i nepristranih odluka i u obavljanju poslova postupati odgovorno i s pažnjom dobrog stručnjaka.

Poslovi nabave roba, usluga i radova obavljaju se prema načelu osiguranja očekivane vrijednosti za uloženi novac.

 

Načelo povjerljivosti osobnih podataka i informacija u poslovanju

Članak 12.

Osobni podaci o radnicima i kandidatima za radna mjesta u Društvu kao i podaci i informacije o korisnicima usluga, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima dobiveni izravnim ili neizravnim putem povjerljivi su i štite se sukladno važećim zakonskim propisima i aktima Društva.

U obavljanju svojih poslova radnici su dužni čuvati poslovnu tajnu bez obzira na način na koji su je doznali. Svi podaci o Društvu, njegovim radnicima, poslovnim partnerima, ugovorima, proizvodima i procesima povjerljivi su i mogu se koristiti samo za internu uporabu.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja Društvo, radnik je dužan iznositi stavove Društva, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i Etičkim kodeksom. Pri iznošenju stavova Društva i osobnih stavova, radnik je dužan paziti na ugled Društva i osobni ugled.

 

Načelo izbjegavanja primanja i davanja darova i novca

Članak 13.

Radnici ne smiju primati darove od osoba s kojima su u poslovnom odnosu.

Iznimno, ako se radi o prigodnim darovima simbolične vrijednosti koji se u poslovnom okruženju smatraju uobičajenim znakom pažnje, primanje darova je dozvoljeno ako ne dovodi primatelja u obvezujuću ovisnost, ne utječe na sklapanje posla niti stavlja davatelja u bilo kakav povlašteni položaj.

Načela iz stavka 1. i 2. ovog članka vrijede i za davanje darova.

Primanje i davanje novca i/ili protuusluga najstrože je zabranjeno.

 

Načelo nulte stope tolerancije na konzumiranje alkohola za vrijeme radnog vremena

Članak 14.

Najstrože se zabranjuje konzumiranje alkohola za vrijeme radnog vremena, u skladu s zakonom.

Radnici Društva mogu biti u svakom trenutku tijekom radnog vremena podvrgnuti alko-testu u svrhu provjere poštivanja stavka 1. ovog članka Etičkog kodeksa.

Alko-test provodi ovlašteni radnik Društva po nalogu direktora.

 

Načelo zaštite okoliša i zdravlja ljudi

Članak 15.

Radnici su obvezni u svom radu pridržavati se pravila rada na siguran način i pritom skrbiti za osobnu sigurnost te sigurnost postrojenja i opreme, a obveza Društva je da osigura uvjete za siguran rad radnika.

Svaki je radnik u svom radu obvezan brinuti se o mogućem štetnom utjecaju radnog okoliša na zdravlje ljudi, kao i radnih aktivnosti na okoliš.

 

IV. PROVEDBA ETIČKOG KODEKSA I NADZOR

 

Etičko povjerenstvo

Članak 16.

Etičko povjerenstvo je neovisno radno tijelo koje daje mišljenja o sadržaju i načinu primjene Etičkog kodeksa, te promiče etička načela i standarde u Društvu, zaprima pritužbe radnika i građana na neetično ponašanje i postupanje radnika i provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, daje mišljenja o sadržaju i načinu primjene Etičkog kodeksa, te promiče etička načela i standarde u Društvu.

 

Članak 17.

Direktor Odlukom imenuje članove Etičkog povjerenstva na vrijeme od četiri godine.

Član povjerenstva ne može biti osoba za koju je utvrđeno da je prekršila Etički kodeks.

 

Članak 18.

Etičko povjerenstvo je neovisno u odlučivanju, a odlučuje većinom glasova.

Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom pritužbe ili na zahtjev radnika ili korisnika usluga, na zahtjev direktora, kao i na vlastitu inicijativu.

Etičko povjerenstvo jednom godišnje podnosi izvješće o svom radu direktoru i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Direktor uvijek može zatražiti izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

 

Podnošenje pritužbe

Članak 19.

Građani mogu povjerenstvu podnijeti pritužbu na ponašanje radnika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.

Radnici mogu povjerenstvu podnijeti pritužbu u slučaju neželjenog ponašanja iz odredaba ovog Etičkog kodeksa, direktno nadređenih osoba, kao i drugih radnika za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.

Pritužbe iz stavaka 1. i 2. ovog članka podnose se pisanim putem.

Ukoliko pritužbu zaprimi direktor, pritužbu će bez odlaganja proslijediti Etičkom povjerenstvu.

Podaci o podnositelju prijave smatraju se povjerljivim podacima. Podnošenje prijave od strane radnika u dobroj vjeri ne može biti razlogom za njegovo sankcioniranje.

 

Ispitivanje osnovanosti pritužbe

Članak 20.

Etičko povjerenstvo provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te izrađuje izvješće direktoru o provedenom postupku.

Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te izraditi odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja direktoru.

Etičko povjerenstvo dužno je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne prijave.

 

Članak 21.

U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, Etičko povjerenstvo zatražit će pisanu izjavu radnika na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih radnika koji imaju neposredna saznanja o sadržaju pritužbe, izvješća nadležnih tijela u slučaju sumnje na moguća kaznena djela, te poduzeti i druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Svi radnici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Nakon provedenog postupka povjerenstvo će glasovanjem odlučiti postoji li povreda Etičkog kodeksa. Odluka se donosi većinom glasova, a u slučaju jednako podijeljenog broja glasova, odlučujući je glas predsjednika povjerenstva.

Odluku iz stavka 3. ovog članka povjerenstvo će izraditi u pisanom obliku.

Ako povjerenstvo utvrdi kako postoji povreda Etičkog kodeksa, ono će u svojoj odluci navesti sve činjenice koje dokazuju da je određeni radnik povrijedio Etički kodeks te će predložiti direktoru da protiv radnika poduzme mjere zbog povrede obveze iz radnog odnosa, sve radi sprečavanja daljnjih povreda Etičkog kodeksa.

Ako povjerenstvo utvrdi kako ne postoji povreda Etičkog kodeksa, odbit će pritužbu te o tome u pisanom obliku obavijestiti podnositelja pritužbe.

O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, te o donesenim zaključcima i odlukama Etičko povjerenstvo vodi zapisnik koji, uz pisano izvješće i prijedlog odgovora podnositelju pritužbe, dostavlja direktoru.

 

Članak 22.

Direktor je dužan dati odgovor podnositelju pritužbe u roku od 30 dana od dana zaprimanja izvješća Etičkog povjerenstva, te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.

Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku od 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu u slučaju kad podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom direktora ili izvješćem Etičkog povjerenstva.

 

Članak 23.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti direktora u vezi s odgovornošću radnika za povrede radnog odnosa, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti radnika te u vezi s unutarnjim nadzorom kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

 

V. JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

 

Članak 24.

Etički kodeks objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Društva.

 

VI. STUPANJE NA SNAGU

 

Članak 25.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom objave na web stranici Društva i oglasnoj ploči Društva.

 

Direktor

Karmelita Pavliša

EKO ALEJA d.o.o.

Ljudevita Gaja 27

Krapinske Toplice

 

Sukladno članku 25. Etičkog kodeksa, Direktor Društva EKO ALEJA d.o.o. donosi dana 02. siječnja 2020. godine

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU

 

Članak 1.

Karmelita Pavliša, dipl. oec., na radnom mjestu Stručnog suradnika za opće poslove i financije, imenuje se Povjerenikom za etiku Društva EKO ALEJA d.o.o. Krapinske Toplice.

 

 

Članak 2.

Povjerenik za etiku promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika te odnosima radnika prema korisnicima usluga i građanima, zaprima pritužbe radnika, korisnika usluga i drugih građana na neetičko ponašanje i postupanje radnika Društva, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Direktor

Ivan Kolar