Pravo na pristup informacijama

EKO ALEJA d.o.o.

Ljudevita Gaja 27

Krapinske Toplice

 

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine 25/2013 i 85/2015), direktor Društva EKO ALEJA d.o.o. Krapinske Toplice donosi dana 02.01.2020. godine

ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

 

Karmelita Pavliša, dipl. oec., na radnom mjestu Stručni suradnik za opće poslove i financije imenuje se službenom osobom mjerodavnom za ostvarivanje prava na pristup informacija (u daljem tekstu: službenik za informiranje).

Službenik za informiranje:

1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošena.

 

Direktor

Ivan Kolar