Skupština društva

Skupštinu Društva čini Općinski načelnik.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

 1. financijskim izvješćima Društva, izvješćima Direktora Društva o stanju Društva, ako ga je Društvo dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 2. davanju razrješnice Direktoru Društva i Nadzornom odboru
 3. zahtjevu za uplatama uloga
 4. imenovanju i opozivu Direktora Društva
 5. podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela
 6. davanju prokure ili trgovačke punomoći koju treba dati Direktor Društva
 7. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
 8. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
 9. promjeni i dopuni djelatnosti Društva
 10. promjeni tvrtke i sjedišta Društva
 11. prestanku Društva i imenovanju likvidatora
 12. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala
 13. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv Direktora Društva i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati Direktor Društva
 14. sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koji se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost osim kad je riječ o stjecanju u ovršnom postupku.