Javne površine

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem  javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine, košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina, nabava opreme, mjere za suzbijanje prijenosnika bolesti, uklanjanje otpada, sanacija divljih odlagališta.

Cjenik usluga uređenja okoliša za građane i pravne osobe

R. br. CJENIK USLUGA UREĐENJE OKOLIŠA  za građane i pravne osobe Jedinica mjere Cijena
1. Košnja trave motornom kosilicom m2 0,40
2. Košnja trave trimerom m2 0,70
3. Orezivanje drveća suhih i bolesnih grana kom 240,00
4. Oštro orezivanje drveća u krošnji kom 850,00
5. Rušenje drveća PROMJERA 0-50 kom 600,00
6. Rušenje drveća PROMJERA 50-100 kom 1.000,00
7. Orezivanje zapuštene živice do 100 cm m2 10,00
8. Orezivanje zapuštene živice do 150 cm m2 25,00
9. Orezivanje zapuštene živice do 200 cm m2 55,00
10. Čišćenje zapuštenih površina visoko raslinje m2 6,50
11. Čišćenje zapuštenih površina nisko raslinje m2 5,00
12. Sat rada po dogovoru sa strankama Sat 80,00

SVE CIJENE IZRAŽENE SU U KUNAMA BEZ PDV-a.

Kontakt osoba Damir Vidović 099 384 57 74 ili se možete javiti na broj telefona 049 44 04 46