Nerazvrstane ceste

Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Iz navedenih mjera i radnji izuzeti su poslovi koje će obavljati Općina Krapinske Toplice, a to uključuje nabavu kamenog materijala, sanaciju udarnih rupa i klizišta, horizontalna i vertikalna signalizaciju te hitne intervencije.

  1. Održavanje-čišćenje odvodnih kanala (graba)
  2. Strojno uklanjanje granja i šiblja (malčiranje)
  3. Nabava cijevi
  4. Sječa i orezivanje stabala
  5. Redovno / izvanredno održavanje

Popis nerazvrstanih cesta

R.br. Dionica Ukupna duljina (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC KT 1 MIRNA ULICA 500 400 100
NC KT 2 ULICA DR. MARCELA MAJSECA 400 400
NC KT 3 ULICA BRAĆE RADIĆ 200 200
NC KT 4 ULICA ZLATKA BALOKOVIĆA 250 250
NC KT 5 FUČKAROV BRIJEG -HRŠAK BREG 2000 2000
NC KT 6 ULICA JAKOBA BADLA 1800 1200 600
NC KT 7 ŠKRNIK – PETRAČI 1050 800 250
NC KT 8 BREGOVITA ULICA – PETRAČI 650 650
NC KT 9 ODVOJAK PETRAČI – GVERIĆ 300 300
NC KT 10 ODVOJAK NOŽAKI 200 200
NC KT 11 ODVOJAK ŽNIDARIĆI 100 100
NC KT 12 LOVAČKI PUT 400 400
NC KT 13 GAJEVA ULICA I ODVOJAK 200 200
NC KT 14 GAJEVA ULICA II ODVOJAK 200 100 100
NC KT 15 ZAGORSKI PUT 1200 470 220 510
NC KT 16 VINOGRADSKI PUT 1350 1150 200
NC KT 17 VINOGRADSKI PUT I ODVOJAK 850 200 200 450
NC KT 18 VINOGRADSKI PUT II ODVOJAK 500 500
NC KT 19 BOBEKOV PUT 300 200 100
NC KT 20 ULICA KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 460 350 110
NC KT 21 OŽEGOVIĆEVA ULICA 600 200 200 200
NC KT 22 NASELJE JAKOPLIĆI 250 250
NC KT 23 ULICA ZELENGAJ 500 500
NC KT 24 ZELENGAJ – PETRAČI 1000 1000
NC KT 25 ZELENGAJ – VINSKA CESTA 900 200 500 200
NC KT 26 PRILAZ OŠ – OBILAZAK BAZENA 600 600
NC KT 27 ALEJA 350 350
NC KT 28 UL. A. AUGUSTINČIĆA SA ODVOJCIMA 2300 1400 300 600
NC KT 29 NOVA CESTA 300 120 180
NC KT 30 UL. M.GUPCA 330 330
NC KT 31 ODVOJAK SVAŽIĆI 100 100
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC HB 32 ŽUPANIJSKA CESTA – ŠKARIČEVO 2360 2360
NC HB 33 GROZAJI 750 220 530
NC HB 34 PILANA  – JAKOPLIĆI 1300 1080 220
NC HB 35 ODVOJAK PERGARIĆ 163 163
NC HB 36 ODVOJAK HRŠAK 300 300
NC HB 37 POLANŠČAK 200 200
NC HB 38 HUZAKI – PETRAČI 550 550
NC HB 39 POLANŠČAK – VLADO BREZAK 600 600
NC HB 40 HRŠAK BREG – JADEK 170 170
NC HB 41 ODVOJAK MLINARIĆ 250 150 100
NC HB 42 ODVOJAK BREZAK 120 120
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC VS 43 SALOBINJAK 1140 710 430
NC VS 44 FUČKARI 420 420
NC VS 45 VERK – SINKOVIĆ – B. GORICA 1200 607 593
NC VS 46 WERK – KOCEN – BOROVJE 1200 460 240 500
NC VS 47 KEMPEZ – ĐURINI 700 700
NC VS 48 NESEK MIRKO – TREBEŽ 200 200
NC VS 49 VORIHOV J.-ŠAMPAROVO-PROSENIK 1000 1000
NC VS 50 HORVATEKOVO-ĐURINI (G.PUT ZAB.) 2200 2200
NC VS 51 SALATKOV BRIJEG 600 600
NC VS 52 ŽIGROV JAREK 1000 1000
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC O 53 RASPELO – NESEKI – OVČARIĆ 1100 1100
NC O 54 ODVOJAK NESEKI 200 200
NC O 55 RASPELO – ŽUPANČIĆ – HALAPIRI 2100 1900 200
NC O 56 MARTINCI – KRAMARIĆI 2300 1900 400
NC O 57 MARTINCI – MIHALIČKI (žuc) 3000 3000
NC O 58 ZALUKAR – KMIČINA 900 900
NC O 59 PERIĆ – KANCELJAK (KMIČINA) 1380 350 1030
NC O 60 ODVOJAK – HALAPIRI 400 100 200 100
NC O 61 JUREŠI – KRAMARIĆI 1300 400 900
NC O 62 TRAMPUŠ – KUĆICA 370 200 170
NC O 63 ODVOJAK – KRIŽNIK 250 250
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC J 64 ODVOJAK KRAMARIĆ 1400 500 900
NC J 65 FUČKI – BUDINJE 600 50 550
NC J 66 PUTAR 100 100
NC J 67 RASPELO – VUKIĆ(CRKVA) 1700 1200 500
NC J 68 KRANJČECI 750 435 315
NC J 69 VREŠ ŽILIĆ 450 300 150
NC J 70 KAPLJICA – MATIJEVIĆ 150 100 50
NC J 71 ŽUC – DUĆAN MEDO 100 60 40
NC J 72 HABULINEC – DRŽAVNA CESTA 350 350
NC J 73 ŽUC – DRŽAVNA CESTA 240 240
NC J 74 GREGUROVEC – KLUPCI 300 300
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC KL 75 SAMBOLOVO 1016 416 600
NC KL 76 ŽUC – KAPUSTI 1460 710 750
NC KL 77 ŽUC – PETROVIĆ 200 200
NC KL 78 BARIĆ – VUČILOVSKI 200 200
NC KL 79 ODVOJAK JUREKOVIĆI 400 300 100
NC KL 80 ODVOJAK KRANJČEC DRAGICA – TURČIĆ 150 150
NC KL 81 ŽUC – ODVOJAK TELIŠMANI 400 400
NC KL 82 D507-KEREP-ČAVLOVIĆ 900 300 600
NC KL 83 ODVOJAK ČAVLEK 300 300
NC KL 84 MLAKAR – KRIŠTOFIĆ 1650 1650
NC KL 85 SMAJLAGIĆ 380 200 180
NC KL 86 PONGRACI – VINCEKI 650 192 458
NC KL 87 DURLEN MIRKO 250 250
NC KL 88 LOTAČI – DURLENI 980 880 100
NC KL 89 LOTAČI 100 50 50
NC KL 90 LOJZEK –KEREP – KRANJČECOV JAREK 800 450 350
NC KL 91 ODVOJAK RUBES – HRUŠ 231 131 100
NC KL 92 ODVOJAK SAMBOLOVO – NOVAK A. 50 50
NC KL 93 HALAPIRI – CVEK 200 111 89
NC KL 94 ODVOJAK JURINIĆ 200 200
NC KL 95 SAMBOLOVO-BIRTOVO 400 400
NC KL 96 ODVOJAK KOMAR 100 100
NC KL 97 ODVOJAK KRUNO GEŽIN 150 150
NC KL 98 ODVOJAK BOROŠAKI 110 50 60
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC SJ 99 ŽUPANIJSKA CESTA – SLIVONJI(KRIŽANJE) 550 550
NC SJ 100 KRIŽANJE – SLIVONJI 650 250 400
NC SJ 101 KRIŽANJE – RUMBAKI 400 400
NC SJ 102 ŽUC – CVRTILA 200 200
NC SJ 103 ŽUC – SEVER 90 90
NC SJ 104 ŽUC – GALINI 200 200
NC SJ 105 ŽUC – KOZINI 350 350
NC SJ 106 ŽUC – GAŠPARIĆI 250 250
NC SJ 107 ŽUC – VUHAČI 100 100
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC K 108 ŽUC – KRIŽANJE 800 800
NC K 109 KRIŽANJE – LOVRENČIĆ 1650 1650
NC K 110 KRIŽANJE – MATKUN DARKO 3000 1700 1300
NC K 111 SPOJNA CESTA – ZAČRETJE 800 600 200
NC K 112 DVORŠAK 350 350
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC V 113 MATKUN – JUREŠA – SV. NIKOLA 700 300 400
NC V 114 IZNAD PUPME 450 150 200 100
NC V 115 IZNAD ŠKODA SERVISA 100 100
NC V 116 IVANJKO 300 200 100
NC V 117 IZNAD LOTAČA 3 ODVOJKA 220 120 100
NC V 118 IZNAD SELA I 650 650
NC V 119 IZNAD SELA II i III 280 280
NC V 120 SV. NIKOLA 1800 845 955
NC V 121 VRTNJAKOVEC – KOVAČEVEC 1000 1000
NC V 122 VRTNJAKOVEC – MATUROVEC 250 250
NC V 123 KLJUKAČ – SINKOVIĆ 150 150
NC V 124 LOVA 280 200 80
NC V 125 SAJMIŠTE-PROČISTAČ – UDRUGA ŽENA 1150 1150
NC V 126 CVRK-KLUPCI 700 350 350
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC LS 127 ČRET – MATEČAKI 1650 1650
NC LS 128 ODVOJAK JAGIĆI-KLOKOVEC 180 180
NC LS 129 ŠORŠI – MLAKAR 1000 1000
NC LS 130 ŠORŠI – SOMBOLI 300 300
NC LS 131 ŠORŠI – LESKOVAR – JAGIĆ 1000 1000
NC LS 132 JAGIĆI – ANTOLIĆI 750 750
NC LS 133 ODVOJAK HORVATI – JAGIĆ 100 100
NC LS 134 ŠPOLJARI  BRIJEG – ERPENJA 1200 400 800
NC LS 135 D507(ČRET) – ŠPOLJARI – JAGIĆI 1655 1355 300
NC LS 136 (ŽUC)ČRET – SV.JURAJ 1600 1600
NC LS 137 ODVOJAK ŠPOLJARI – OTROČAKI 585 585
NC LS 138 CIGLENEČKI – MILOŠAKI 230 230
NC LS 139 CIGLENEČKI – BORŠIČI 500 200 300
NC LS 140 CIGLENEČKI -ČUSAKI 400 300 100
NC LS 141 CIGLENEČKI – TUMPI 500 500
NC LS 142 MATEČAKI – HORVATI 400 400
NC LS 143 ODVOJAK JAGIĆ DARKO 80 80
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC DV 144 ODVOJAK FILIPCI – BARIĆI 1200 850 350
NC DV 145 FILIPCI VINŠAK(FORT) 1100 950 150
NC DV 146 ŽUC VRTNJAKOVEC – BAJO(TRUHAN) 690 390 300
NC DV 147 ODVOJAK FRAJMANI 810 810
NC DV 148 VRTNJAKOVEC – PERHOTI 2450 2450
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC ME 149 KUHAROV JAREK 3250 380 2870
NC ME 150 HORVATI – BELINI 2150 1250 900
NC ME 151 SINKOVIĆI – BELINI 1450 650 800
NC ME 152 ŠURINI 650 100 550
NC ME 153 ČEMPUHI 500 500
NC ME 154 HRESTAKI – MIHELI 400 230 170
NC ME 155 MAKEKI – HRESTAKI 750 750
NC ME 156 KOSI – OZVAČIĆI – RASONJI 700 700
NC ME 157 DURLENI 99 99
NC ME 158 ŠKRNJUGI 70 70
NC ME 159 BLAŽIČEVIĆI – KOPRIVNJAKI 600 273 327
NC ME 160 BELINI – KROZ STARU SEČU 1300 1300
NC ME 161 ODVOJAK PREMA KUHAR IVICI 250 250
NC ME 162 ODVOJAK MAJIĆI 51 51
NC ME 163 ŽUPANIJSK CESTA – PETROVIĆI 1500 1500
NC ME 164 KAPELICA – KORDEJI – LESKOVAR 1025 775 0 250
NC ME 165 KAPELICA – TKALCI 400 400
NC ME 166 KAPELICA – KARLOTO 200 200
NC ME 167 ŽUPANIJSKA CESTA – RASKRIŽJE – PLEŠKI/KOPRIVNJAKI 1700 1180 520
NC ME 168  ODVOJAK TKALCI 400 400
NC ME 169 SVEČNJAKI – LESKOVARI I ODVOJCI 1600 1000 600
NC ME 170 KOPRIVNJAKI – PLEŠKI – MUŽEKI 1000 1000
NC ME 171 MIHELJI – TURČINI 250 250
NC ME 172 MUŽEKI – MIHELJI – HUŠKI 1100 1100
NC ME 173 KOMERIČKI – KOSI 350 350
NC ME 174 ŠKOLA – MIHELJI 700 700
NC ME 175 ŽUPANIJSKA CESTA – ŠOŠTARIĆI 600 600
NC ME 176 BELOŠEVIĆI 200 200
NC ME 177 KOBILJAK 450 450
NC ME 178 ŽUPANIJSKA CESTA – GOLUBIĆ 800 800
NC ME 179 GOLUBIĆ – KORDEJI 500 500
NC ME 180 KORDEJI – GRANICA 300 300
NC ME 181 KRIŽANJE  – KUNŠTEKI 700 700
NC ME 182   ODVOJAK JURANIĆI (SLOVENEC) 400 400
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC Č 183 OPETI – BATEKI – GRN. CESTA ČRET : ŠKARIĆEVO 1650 1350 300
NC Č 184 KRALJI – PODOLŠAKI 1800 1100 500 200
NC Č 185 KRALJI – SVAŽIĆI 400 400
NC Č 186 ŠOŠTARKI 300 300
NC Č 187 MEŽNARIĆI 300 300
NC Č 188 SKOKI 200 200
NC Č 189 PREKRIŽJE – RUŽAK BOŽO 300 150 150
NC Č 190 PLAHUTAR JANKO 400 100 150 150
NC Č 191 KOZJAKI 320 150 170
NC Č 192 CIGLANA – ANTOLIĆI 1499 1199 300
NC Č 193 CIGLANA – JURAKI 200 200
NC Č 194 ODVOJAK – VNUK 280 280
NC Č 195 ODVOJAK ANTOLIĆI 150 150
NC Č 196 ODVOJAK MALIŠI 200 200
NC Č 197 KOREZ 750 750
NC Č 198 ŽUC-PREKRIŽJE-KAPELA-TKALČEVIĆI 2300 2300
NC Č 199 KAPELA-NOVOSELCI 300 300
NC Č 200 ODVOJAK  KRANJČECI 100 100
NC Č 201 PREKRIŽJE – ŠKRNJUGI – PLAHUTARI 1470 270 1200
NC Č 202 RIBNJAK – ČRET 2 1800 1800
NC Č 203 ODVOJAK – RUŽAK VLADO 200 200
NC Č 204 ODVOJAK – ŠPANIČKI 80 80
NC Č 205 ŠPANIČKI-KRANJČECI 950 950
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC G 206 DRŽAVNA CESTA – OČIĆI 1560 460 700 400
NC G 207 OČIĆI – PLEČKO – O. ŠKOLA 1550 1450 100
NC G 208 PLEČKO – RASPELO 1000 1000
NC G 209 ŠKOLA-OĆIĆ(BESEDNIK) 650 380 270
NC G 210 OČIĆ – BALIJA 110 110
NC G 211 OČIĆ – PLEČKO VIL. 50 50
NC G 212 ODVOJA KBALIJA 120 120
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC M 213 ŽUC – D507 – PREŽIGALO 400 400
NC M 214 PREŽIGALO – PAVLIŠA 200 200
NC M 215 PREŽIGALO – PAPEŽ 1230 650 580
NC M 216 ODVOJAK LEVAK – KRALJ – POGLED 650 650
NC M 217 ODVOJAK KUČENJAK 250 150 100
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano   (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC S 218 JUREŠA BREG 920 920
NC S 219 LEDINA 120 120
NC S 220 LJUBEJ BREG 400 200 200
NC S 221 ČREPAKI – KEKELJ 500 500
NC S 222 ODVOJAK LJUBEJ MIRKO 200 200
NC S 223 BRAJA – PREŽIGALI – FORT – TIŠLJARI 960 610 350
NC S 224 SELNO – VELIKA ERPENJA 400 400
NC S 225 HOJTAČI 400 400
NC S 226 KEREPOV JAREK 1300 970 330
NC S 227 SVETA BARBARA – GOSTINSKI 410 200 210
NC S 228 BLAŽIČEVIĆ – SVETA BARBARA – HORVAT – MUSTAČ 3300 2600 700
NC S 229 BEDNJANCI -PUŽNJAKOVEC – RIHTARI 1120 1120
NC S 230 KAPELIŠČE – HORVATIČKI 240 240
NC S 231 KOSI – BOROŠAK – VINDIJA – LOTAČI 2350 2200 150
NC S 232 Sv. Barbara – Rihtari – Hojtači 1000 1.000
NC S 233 Borošaki – Boršić – Kosi 1100 48 1052
NC S 234 BOROŠAKI – KUTERNJAKI – KAPELIŠI – RIHTARI 900 820 80
R.br. Dionica Ukupna duljina ceste (m) Asfaltirano (m) Makadam (m) Neuređeni dio (m)
NC JZ 235 ODVOJAK TELIŠMANI 1400 1400
NC JZ 236 ODVOJAK FRAJMANI 650 650
NC JZ 237 ŽUP. CESTA CIGLENEČKI 2300 1200 1100
NC JZ 238 ODVOJAK FIJAČKO 400 400
NC JZ 239 ODVOJAK ČAVLEKI 350 350
NC JZ 240 ODVOJAK HALAPIRI 150 150
NC JZ 241 ODVOJAK JAKOPLIĆ 450 200 250

Ukupna duljina

0m

Statistika

  • Asfalt
  • Makadam
  • Neuređeno